چارت سازمانی

Home چارت سازمانی

شرکت حمل و نقل بین‌المللی عظیم‌ترابر

(با مسئولیت محدود)

تلفن : ( ۱۰ خط ) ۸۸۷۰۱۱۹۸-۸۸۷۰۱۱۴۸(۰۰۹۸۲۱)
فاکس : ۸۸۷۰۱۱۳۴(۰۰۹۸۲۱)
 پست الکترونیکی : tehran@azimtarabar.com

هیئت مدیره

رییس هیئت مدیره :
 •  شاپور بهروج
داخلی : ۱۰۶
behroudj@azimtarabar.com
مدیر عامل :
 •  نادر فریدونی‌پور
داخلی : ۱۲۱-۱۲۰ 
fereidoonipour@azimtarabar.com
مدیر مالی و عضو هیئت مدیره  :
 •  علیرضا بختیاری
داخلی : ۱۱۰ 
bakhtiari@azimtarabar.com
سایر اعضای هیئت مدیره :
 •  اکبر رضابخش
داخلی :۱۰۷ 
rezabakhsh@azimtarabar.com
 •  آتنا خباززاده
akhabbaz@azimtarabar.com

مالی

کارشناس مالی :
 •  نگار مزینانی
داخلی : ۱۱۷
mazinani@azimtarabar.com

ترافیک

مدیر ترافیک :
 •  مینا آبخون
داخلی : ۱۱۱
abkhoun@azimtarabar.com
مسئول زمینی و هوایی :
 • امیرعلی فریدونی پور 
داخلی : ۱۲۸ 
rasouli@azimtarabar.com
مسئول دریایی :
 •  سپیده فخارنسب
داخلی : ۱۱۳
yousefi@azimtarabar.com
کارمند ترافیک :
 •  سعید مجتهدی
داخلی :۱۲۸ 
mojtahedi@azimtarabar.com

ترانزیت

مسئول ترانزیت :
 •  علیرضا بیرقدار
داخلی : ۱۲۵
beiraghdar@azimtarabar.com
کارشناس ترانزیت :
 •  سپیده فخارنسب
داخلی : ۱۱۳
fakharnasab@azimtarabar.com

بازاریابی

کارشناس بازاریابی:
 •  کامران راغبی
داخلی : ۱۰۸
raghebi@azimtarabar.com
کارشناس بازاریابی:
 •  مهران موسوی
داخلی : ۱۲۶
mousavi@azimtarabar.com
کارشناس بازاریابی:
 •  رضا کاسیانی
داخلی : ۱۱۶
kasiani@azimtarabar.com
کارشناس بازاریابی:
 •  یاشار عظیم‌زاده
داخلی : ۱۲۴
azimzadeh@azimtarabar.com

هیئت مدیره

مالی

کارشناس مالی :
 •  نگار مزینانی
داخلی : ۱۱۸
mazinani@azimtarabar.com

ترافیک

مدیر ترافیک :
 •  مینا آبخون
داخلی : ۱۲۷
abkhoun@azimtarabar.com
مسئول زمینی و هوایی :
 •  مونا رسولی
داخلی : ۱۱۳ 
rasouli@azimtarabar.com
مسئول دریایی :
 •  مجید یوسفی
داخلی : ۱۱۲
yousefi@azimtarabar.com
کارمند ترافیک :
 •  سعید مجتهدی
داخلی :۱۲۸ 
mojtahedi@azimtarabar.com

ترانزیت

مسئول ترانزیت :
 •  علیرضا بیرقدار
داخلی : ۱۲۵
beiraghdar@azimtarabar.com
کارشناس ترانزیت :
 •  سپیده فخارنسب
داخلی : ۱۱۴
fakharnasab@azimtarabar.com

بخش

هیئت مدیره:

مالی

کارشناس مالی :
 •  نگار مزینانی
داخلی : ۱۱۸
mazinani@azimtarabar.com

ترافیک

مدیر ترافیک :
 •  مینا آبخون
داخلی : ۱۲۷
abkhoun@azimtarabar.com
مسئول زمینی و هوایی :
 •  مونا رسولی
داخلی : ۱۱۳ 
rasouli@azimtarabar.com
مسئول دریایی :
 •  مجید یوسفی
داخلی : ۱۱۲
yousefi@azimtarabar.com
کارمند ترافیک :
 •  سعید مجتهدی
داخلی :۱۲۸ 
mojtahedi@azimtarabar.com

مدیر ترافیک

 

مینا آبخون

 

ایمیل: abkhoun@azimtarabar.com

(داخلی ۱۲۷)

مسئول زمینی/

 هوایی

مونا رسولی

ایمیل: rasouli@azimtarabar.com

(داخلی ۱۱۳)         

مسئول دریایی

مجید یوسفی

ایمیل:  yousefi@azimtarabar.com

(داخلی ۱۱۲)

کارمند ترافیک

سعید مجتهدی

ایمیل: mojtahedi@azimtarabar.com

(داخلی ۱۲۸)

ترانزیت

مسئول ترانزیت :
 •  علیرضا بیرقدار
داخلی : ۱۲۵
beiraghdar@azimtarabar.com
کارشناس ترانزیت :
 •  سپیده فخارنسب
داخلی : ۱۱۴
fakharnasab@azimtarabar.com

مسئول ترانزیت

علیرضا بیرقدار     

ایمیل: beiraghdar@azimtarabar.com  

(داخلی ۱۲۵) 

کارشناس

سپیده فخار نسب 

ایمیل: fakharnasab@azimtarabar.com  

(داخلی ۱۱۴)

فروش و بازاریابی:

کارشناسان بازاریابی :
 •  مینا آبخون
داخلی : ۱۲۷
abkhoun@azimtarabar.com
 •  مونا رسولی
داخلی : ۱۱۳ 
rasouli@azimtarabar.com
مسئول دریایی :
 •  مجید یوسفی
داخلی : ۱۱۲
yousefi@azimtarabar.com
کارمند ترافیک :
 •  سعید مجتهدی
داخلی :۱۲۸ 
mojtahedi@azimtarabar.com

کارشناس

کامران راغبی

ایمیل: raghebi@azimtarabar.com

(داخلی ۱۰۸)

کارشناس

مهران  موسوی

ایمیل: mousavi@azimtarabar.com             

(داخلی ۱۲۶)

کارشناس

رضا کاسیانی

ایمیل: kasiani@azimtarabar.com             

(داخلی ۱۱۶)

کارشناس

یاشار عظیم زاده

ایمیل: azimzadeh@azimtarabar.com

(داخلی ۱۲۴)

هیئت مدیره:

مالی

کارشناس مالی :
 •  نگار مزینانی
داخلی : ۱۱۸
mazinani@azimtarabar.com

ترافیک

مدیر ترافیک :
 •  مینا آبخون
داخلی : ۱۲۷
abkhoun@azimtarabar.com
مسئول زمینی و هوایی :
 •  مونا رسولی
داخلی : ۱۱۳ 
rasouli@azimtarabar.com
مسئول دریایی :
 •  مجید یوسفی
داخلی : ۱۱۲
yousefi@azimtarabar.com
کارمند ترافیک :
 •  سعید مجتهدی
داخلی :۱۲۸ 
mojtahedi@azimtarabar.com

مدیر ترافیک

 

مینا آبخون

 

ایمیل: abkhoun@azimtarabar.com

(داخلی ۱۲۷)

مسئول زمینی/

 هوایی

مونا رسولی

ایمیل: rasouli@azimtarabar.com

(داخلی ۱۱۳)         

مسئول دریایی

مجید یوسفی

ایمیل:  yousefi@azimtarabar.com

(داخلی ۱۱۲)

کارمند ترافیک

سعید مجتهدی

ایمیل: mojtahedi@azimtarabar.com

(داخلی ۱۲۸)

ترانزیت

مسئول ترانزیت :
 •  علیرضا بیرقدار
داخلی : ۱۲۵
beiraghdar@azimtarabar.com
کارشناس ترانزیت :
 •  سپیده فخارنسب
داخلی : ۱۱۴
fakharnasab@azimtarabar.com

مسئول ترانزیت

علیرضا بیرقدار     

ایمیل: beiraghdar@azimtarabar.com  

(داخلی ۱۲۵) 

کارشناس

سپیده فخار نسب 

ایمیل: fakharnasab@azimtarabar.com  

(داخلی ۱۱۴)

فروش و بازاریابی:

کارشناسان بازاریابی :
 •  مینا آبخون
داخلی : ۱۲۷
abkhoun@azimtarabar.com
 •  مونا رسولی
داخلی : ۱۱۳ 
rasouli@azimtarabar.com
مسئول دریایی :
 •  مجید یوسفی
داخلی : ۱۱۲
yousefi@azimtarabar.com
کارمند ترافیک :
 •  سعید مجتهدی
داخلی :۱۲۸ 
mojtahedi@azimtarabar.com

کارشناس

کامران راغبی

ایمیل: raghebi@azimtarabar.com

(داخلی ۱۰۸)

کارشناس

مهران  موسوی

ایمیل: mousavi@azimtarabar.com             

(داخلی ۱۲۶)

کارشناس

رضا کاسیانی

ایمیل: kasiani@azimtarabar.com             

(داخلی ۱۱۶)

کارشناس

یاشار عظیم زاده

ایمیل: azimzadeh@azimtarabar.com

(داخلی ۱۲۴)